Mythoslogos: Missing identity

two identical men with two extra sets of boots
Missing identity

two identical men with two extra sets of boots