Mythoslogos: missing identity

two identical men with two extra sets of boots
missing identity

two identical men with two extra sets of boots